Мокрокалигірська громада
Катеринопільський район, Черкаська область

Положення про ЦНАП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  сільського голови

Мокрокалигірської сільської ради

21.04.2016 №

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

Мокрокалигірської сільської ради

 

 

1. Центр надання адміністративних послуг Мокрокалигірської сільської ради(далі – Центр) – постійно діючий робочий орган, створений при Мокрокалигірській  сільській  раді, в якому  надаються  адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг та безпосередньо представниками суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається сільським  головою Мокрокалигірської сільської ради.

 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів Черкаської обласної державної адміністрації та Катеринопільської районної державної адміністрації, даним положенням.

 

4. Основними завданнями Центру є:

Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центр для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

одержувати в установленному законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій району незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням їх керівників), представників громадських об’єднань (за згодою);

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

6. Центр в установленному законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, аппаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр визначається розпорядженням сільського голови Мокрокалигірської сільської ради та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

8. У Центрі за рішенням сільського голови Мокрокалигірської сільської ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Катеринопільської районної державної адміністрації.

 

9. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутніпослуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи Мокрокалигірської сільської ради, яка організовує надання адміністративних послуг або безпосередньо до представника суб’єкта надання адміністративних послуг який закріплений за Центром.

 

11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади  сільським  головою Мокрокалигірської сільської  ради в порядку, визначеному законодавством. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається сільським  головою Мокрокалигірської сільської  ради.

12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 

13. Основними завданнями адміністратора є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку  суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

організаційне забезпечення надання  адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

14. Адміністратор має право:

Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

Інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяви про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок із них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

Порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 

15. Здійснення функцій керівництва, відповідальність за організацію діяльності та матеріально-технічне забезпечення Центру покладається на структурний Мокрокалигірської сільської ради– відділ надання адміністративних послуг Мокрокалигірської сільської ради.

 

16. Здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру, як постійнодіючого робочого органу Мокрокалигірської сільської  ради покладається на начальника відділу надання адміністративних послуг Мокрокалигірської сільської  ради.

 

17. Начальник відділу - керівник центру призначаєтьсяна посаду та звільняється з посади головою Мокрокалигірської сільської ради в порядку, визначеному законодавством.

 

18. Начальник відділу – керівник центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

Здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання  адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції  голові Катеринопільської  районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

розглядає скарги на діяльність чи  бездіяльність  адміністраторів;

може здійснювати  функції  адміністратора;

виконує інші  повноваження  згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

 

19. Час прийому суб’єктів  зверненьуЦентрі:

Понеділок  – з 8:00 до 17:15;

Вівторок – з 8:00 до 20:00;

Середа - з 8:00 до:17.15;

Четвер - з 8:00 до 20: 00;

П’ятниця – з 8:00 до 15:00;

Без перерви на обід, вихідний день – субота, неділя.

 

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок  державного та місцевого  бюджетів.