Мокрокалигірська громада
Катеринопільський район, Черкаська область

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ЦНАПу

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Дячука Ігоря Андрійовича

директора Центру надання адміністративних послуг

Мокрокалигірської об’єднаної громади

І. Загальні положення

 

1. Директор Центру надання адміністративних послуг Мокрокалигірської об’єднаної громади  (надалі –  ЦНАП):

1.1.  Організовує, координує та контролює виконання покладених на  ЦНАП завдань з питань надання якісних послуг суб’єктам звернень, реєстрації та належного розгляду звернень замовників.

1.2.   Призначається на посаду та припиняє виконання посадових обов'язків згідно з розпорядженням голови громади.

1.3.      Підпорядковується голові громади .

1.4. В роботі керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про захист персональних даних», «Про правила етичної поведінки» та іншими законами України з питань організації та діяльності державних органів влади; Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України; іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок здійснення дозвільно-погоджувальних процедур та різні види адміністративних послуг, «Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»; наказами органів виконавчої влади,  розпорядженнями голови райдержадміністрації, Регламентом роботи департаменту ЦНАП та посадовою інструкцією. Повинен знати структуру Мокрокалигірської об’єднаної громади, практику застосування  законодавства з питань, що належать до його компетенції, правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету згідно з Етичним кодексом працівників Мокрокалигірської об’єднаної громади; основи державного управління; законодавство та нормативно-правові акти з охорони праці; правила охорони праці та протипожежної безпеки; принципи роботи комп’ютерних систем та мереж передачі даних; державну мову на рівні ділового спілкування та застосування.

2. На час відсутності (відпустка, лікарняний лист, тощо…) директора ЦНАПу   його обов'язки виконує один із адміністраторів згідно з розпорядженням голови громади.

3. На вищевказану посаду призначають особу з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Рекомендована післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління».

 

II. Завдання та обов'язки

 

Директор ЦНАПу зобов'язаний:

1. Належно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов'язки, що передбачені посадовою інструкцією.

2. Дотримуватись трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці та протипожежної безпеки, дбайливо ставитись до майна, що закріплене за ЦНАПом.

3. При виконанні своїх посадових обов'язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, розпоряджень  голови Горохівської райдержадміністрації .

4. При виконанні своїх службових обов’язків проявляти високу культуру, такт та повагу до законних прав та свобод людини та громадянина.

5. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства України про надання адміністративних послуг, Регламенту роботи ЦНАПу.

6. Координувати роботу ЦНАПу щодо ефективної взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг,  підприємствами, установами та організаціями району, місцевими та регіональними дозвільними органами, громадськими організаціями, іншими організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності.

7. Брати участь у підготовці проектів нормативних актів, програм, розпоряджень  голови райдержадміністрації, що  належать  до  компетенції   ЦНАПу, в межах наданих повноважень проводити експертизу проектів таких актів.

8. Координувати та сприяти діяльності: адміністраторів та учасників ЦНАПу

9. Забезпечувати контроль за дотриманням процесів та процедур надання адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі.

10. Координувати роботу щодо надання якісних послуг суб’єктам звернень адміністраторами та учасниками ЦНАП, узагальнювати й аналізувати стан цієї роботи.

11. Вимагати від суб’єктів надання адміністративних послуг,  підприємств, організацій та установ своєчасного і повного виконання доручень голови та заступників голови райдержадміністрації, що стосуються надання  адміністративних послуг.

12. Здійснювати контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг терміну розгляду справ та прийняття рішень.

13. Забезпечувати єдиний документообіг та чітку організацію роботи зі зверненнями суб’єктів звернень у ЦНАПі.

14. Готувати плани роботи  ЦНАПу.

15. Видавати в межах компетенції накази та контролювати їх виконання.

16. Контролювати дотримання працівниками ЦНАПу правил трудового розпорядку.

17. Розглядати скарги на дії чи бездіяльність працівників ЦНАПу.

18. Подавати голові райдержадміністрації пропозиції, щодо змін у штатному розписі ЦНАПу,  вносити в установленому порядку подання про

присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників ЦНАПу та накладення дисциплінарних стягнень.

19. Вести особистий прийом громадян.

20. Забезпечувати ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

21. Організовувати проведення семінарів, навчань, інших заходів щодо надання адміністративних послуг.

22. Організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАПу.

23. Забезпечувати висвітлення роботи ЦНАПу у засобах масової інформації та на офіційному сайті райдержадміністрації.

24. Вивчати досвід роботи ЦНАП у інших містах.

25. Звітуватися про роботу ЦНАПу в порядку визначеному законодавством України;

26. Затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють в межах установи.  

27. Відповідати за функціонування системи управління якістю у ЦНАП.

28. Організовувати належну роботу щодо координації робіт, пов'язаних із обробкою та захистом персональних даних у ЦНАПі.

 

III. Права

 

Директор ЦНАП має право:

1.   Представляти інтереси ЦНАПу у відносинах з суб’єктами надання адміністративних послуг, регіональними дозвільними органами, об’єднаннями громадян, установами, організаціями та підприємствами незалежно від форм власності.

2.    В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи, погоджувати документи у органах державної влади, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

3.  Безоплатно одержувати у встановленому порядку від суб’єктів надання адміністративних послуг, органів державної влади, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, дозвільних органів документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг у порядку визначеному чинним законодавством.

4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

5.Підписувати платіжні документи, посвідчення, довідки та інформації, що стосуються ЦНАПу.

6.Брати участь у перевірках роботи з питань надання якісних адміністративних  послуг суб’єктам звернень/

7.Вимагати від дозвільних органів та інших організацій району письмових пояснень про несвоєчасне або неякісне надання послуг суб’єктам звернень.

8. Повертати на доопрацювання неналежно оформлені документи.

9.   Вносити пропозиції щодо вдосконалення та покращення роботи  ЦНАПу.

 

IV. Відповідальність

 

Директор ЦНАПу несе відповідальність за:

1.      Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, бездіяльність – в  межах, визначених чинним законодавством України.

2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3.   Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.   Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, – в межах, визначених чинним законодавством України.

5.   Здійснення в процесі виконання своїх посадових обов'язків вчинків, які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм чинного законодавства України.

6.  Порушення загальних правил поведінки державного службовця, етичного кодексу працівників виконавчих органів міської ради та обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органи державної влади та її проходженням – в межах, визначених чинним законодавством України.

7.   Невиконання положень Закону України «Про правила етичної поведінки» – в межах, визначених чинним законодавством України.

8.   Порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» – в межах, визначених чинним законодавством України.

 

V. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 

Директор ЦНАПу:

1.      Взаємодіє з суб’єктами надання адміністративних послуг,  регіональними та дозвільними органами, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

2.      Одержує інформацію, розпорядження, рішення, листи, доручення інші документи, що відносяться до діяльності ЦНАПу, від посадових осіб державних органів влади, дозвільних органів, за особистим зверненням суб’єктів звернень.

3.  Надає голові та заступнику голови громади інформаційно-статистичну та аналітичну інформацію про надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, письмові звернення, пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, скарги, запити громадян, їх об'єднань, органів державної влади, підприємств, установ, організацій.

4.      Погоджує проекти документів громади.

5.  Спільно готує документи з працівниками  ЦНАПу .

Розглядає та надає відповіді на звернення суб’єктів звернень у встановленому законом порядку.

 

Надруковано в 2-х примірниках:

Перший – в кадровій службі,

Другий – в Центрі надання адміністративних послуг

 

З посадовою інструкцією ознайомлений                     ________________                        ________________