Мокрокалигірська громада
Катеринопільський район, Черкаська область

Регламент ЦНАП

РЕГЛАМЕНТ

центру надання адміністративних послуг

 

 

 

                                           

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                              Рішення  сільської ради

                                                                                                               

                                                                                                              Секретар сільської  ради

                                                                                                               ___________Л.М.Чуєнко                                                         

 

 

 

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг Мокрокалигірської сільської  ради

 

 

(Проект)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Мокра  Калигірка

2017  рік

 

 

Загальна частина

 

1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг Мокрокалигірської  сільської  ради (далі - центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

 

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

 

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 

5. Центр розміщується в центральній частині села з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру та графіком його роботи.

Графік роботи центру затверджується Мокрокалигірською  сільською радою з  урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Вхід до приміщення, у якому розміщується центр, облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території наявне місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

6. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина розміщується  на тому  ж  поверсі, що  і  відкрита частина.

7. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

8. Площа сектора очікування визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

9. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

10. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить для  не менш як 50 кв. метрів.

11. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

положення про центр;

регламент центру.

12. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

13. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

14. Особам з обмеженими фізичними можливостями інформація, зазначена в цьому розділі, доводиться до відома через Мокрокалигірську  сільську  раду,а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

15. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

16. Мокрокалигірська  сільська рада, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

17. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Мокрокалигірську сільську раду, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

Інформаційна робота центру

 

18. Адміністратори центру також:

інформують за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультують суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надають інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надають іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення.

19. Мокрокалигірська  сільська  рада створює та забезпечує роботу окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

20. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

21. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

 

 

Керування чергою в центрі

 

22. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

23. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора або представника адміністративного органу на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

24. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

Прийняття заяви та інших документів у центрі

 

25. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

26. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

            27. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення), при цьому 

підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним 

особи засвідчується нотаріально, або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. 

28. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

29. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

 

30. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

31. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

32. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

33. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

34. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

35. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

36. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

37. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

38. Після вчинення дій, передбачених пунктами 29-37 цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі або на розгляд керівництву Прилуцької міської ради (у разі, якщо суб’єктом надання адміністративної послуги є Прилуцька міська рада або її виконавчі органи), про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

Організація документообігу та виконання документів щодо адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є Прилуцька міська рада, її виконавчі органи, здійснюється у відповідності до Інструкції з діловодства в Прилуцькій міській раді та її виконавчих органах, з врахуванням вимог цього Регламенту.

39. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

40. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги (відповідальний структурний підрозділ) зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

41. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

42. Суб’єкт надання адміністративної послуги (відповідальний підрозділ) зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) керівник центру невідкладно інформує про це міського голову.

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

43. Суб’єкт надання адміністративної послуги (відповідальний структурний підрозділ) невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

44. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

45. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

46. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

47. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

48. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

49. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші необхідні документи зберігається у центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Регламенту Центру надання         адміністративних послуг Мокрокалигірської   сільської  ради

 

 

Журнал обліку

відвідувань ЦНАП працівниками адміністративних органів

Дата

Назва

суб’єкту надання адміністративної послуги

ПІБ відповідальної особи

Початок роботи

(час, підпис)

Закінчення роботи

(час, підпис)

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Регламенту Центру надання         адміністративних послуг Мокрокалигірської   сільської  ради

 

 

 

Журнал управління чергою

№ п/п

Дата

звернення

Суб’єкт звернення (ПІП

або назва для юрид. особи)

Назва послуги

Дата і час реєстра

ції пакету документів

ПІП

адміністратора

Підпис суб’єкта звернення

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Регламенту Центру надання         адміністративних послуг Мокрокалигірської   сільської  ради

 

 

ОПИС

вхідного пакету документів

                                                                                Реєстраційний №______________ 

від__________________________________________________________________

(Назва або ПІП заявника )

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

Перелік документів, що були надані заявником

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спосіб повідомлення про результат отримання послуги__________________

Спосіб передачі вихідного пакету документів__________________________    

Підписанням цього Опису, я ______________________________________        надаю згоду на обробку використання та зберігання моїх персональних даних, у межах необхідних для надання адміністративної послуги. Мені відомо про мої права визначені Законом України “Про захист персональних даних”.

                                                                                          «___»____________201__р.

Заявник      _________________    Завідувач сектору надання

                                 (ПІП)                 адміністративних послуг, 

                   __________________   адміністратор ЦНАП         _______________

                                    (підпис)                                                                                                                 (ПІП)

                                                                                                                                _____________________                                  (підпис)

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Регламенту Центру надання         адміністративних послуг Мокрокалигірської   сільської  ради

 

 

Журнал обліку/реєстрації заяв та документів

необхідних для отримання адміністративної послуги

Реєс

траці

йний

номер

Дата

прийня

ття

пакету

доку

ментів

Назва

послу

ги

Суб’єкт

надання

Суб’єкт

звернення

(ПІП або

назва для

юрид.

особи)

ПІП

адміністра

тора

Відмітка

про

результат

(дата

отримання

і

підпис)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Регламенту Центру надання         адміністративних послуг Мокрокалигірської  сільської  ради

 

ЛИСТ-ПРОХОДЖЕННЯ СПРАВИ № ______________

Назва (П.І.Б.) заявника_________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Суб’єкт надання адміністративної послуги________________________________  ____________________________________________________________________

 

Назва адміністративної послуги_________________________________________

____________________________________________________________________

 

Документи:__________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 

Передав (посада,ПІБ,підпис):___________________________________________

____________________________________________________________________

Прийняв (посада, ПІБ, підпис):__________________________________________

____________________________________________________________________

Дата:_______________

 

Документи:__________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Передав (посада, ПІБ, підпис):__________________________________________

____________________________________________________________________

Прийняв (посада, ПІБ, підпис):__________________________________________

____________________________________________________________________

Дата:_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

До Регламенту    ЦНАП

Мокрокалигірської сільської  ради

Перелік  адміністративних  послуг, що  надаються центром надання   адміністративних   послуг при Мокрокалигірській сільській  раді Катеринопільського  району  Черкаської  області

       Послуги  Відділу  Держгеокадастру у  Катеринопільському  районі

1.      Державна реєстрація земельної  ділянки з видачею  витягу з Державного земельного кадастру

2.        Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну  ділянку

3.        Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі  частини   земельної  ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею   витягу

4.        Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій   адміністративно-територіальних   одиниць з видачею   витягу

5.        Державна   реєстрація  обмежень у використанні земель з видачею   витягу

6.        Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими   відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею   витягу

7.        Виправлення  технічної   помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що   здійснює  його ведення, з видачею  витягу

8.        Надання  відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про: землі в межах території  адміністративно-територіальних  одиниць; обмеження у використанні земель; земельну   ділянку;

 2) довідки, що  містить  узагальнену   інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової  карти (плану) та іншої  картографічної  документації

9.        Видача  довідки про:

1) наявність та розмір  земельної  частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність  земельної   ділянки у межах норм безоплатної   приватизації за певним видом її   цільового    призначення (використання)

10.    Видача   відомостей з документації  із  землеустрою, що   включена до Державного фонду документації  із   землеустрою

11.    Видача  довідки з державної  статистичної   звітності про наявність земель та розподіл   їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

12.    Видача   витягу з технічної   документації про нормативну  грошову  оцінку   земельної   ділянки.

 

 

 

Послуги  Мокрокалигірської  сільської  ради, Катеринопільського  району, Черкаської  області

1.Реєстрація         місця  проживання  особи.

2.Зняття  з  реєстрації  місця   проживання  особи.

3.Реєстрація  місця  перебування особи.

4. Зняття  з  реєстрації  місця    перебування особи.

5.Видача  запиту  органу  державної  влади, підприємства, установи,       організації  щодо  доступу до  персональних   даних.

6.Видача  довідки  про  реєстрацію  місця  проживання.

7. Видача  довідки  про  реєстрацію  місця  перебування.

8.Видача  довідки  про  зняття   з  реєстрації  місця  проживання / перебування  особи.

9.Реєстрація  договорів оренди  не витребуваних(нерозподілених)  земельних часток(паїв).

 

Послуги  Катеринопільського  РС  УДМС   України  у  Черкаській  області

1.Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України.

2. Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  замість втраченого, вкраденого чи  пошкодженого.

3. Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  у  зв’язку  зі  зміною  прізвища.

4. Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України у  зв’язку  з  виправленням  неточності  у  записах.

5.Вклеювання  до  паспорта громадянина  України фотокартки при  досягненні  25- та  45-ти  річного  віку.

 

 

 

 

Послуги  Відділу  містобудування, архітектури, комунальної  власності  та  житлово-комунального  господарства  Мокрокалигірської  сільської  ради

1.Надання  будівельного  паспорта  забудови  земельної   ділянки.

2.Погодження   висновку  по  технічній  документації  із  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки.

3.Надання  містобудівних  умов  та  обмежень  забудови  земельної  ділянки.